COMTERO

COMTERO verbindt U door

 

           VERHUURVOORWAARDEN  COMMUNICATIEAPPARATUUR COMTERO

 1. Algemeen
a. Onder verhuurder wordt verstaan de firma Comtero, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14131424.
b. Onder huurder wordt verstaan eenieder die na mondelinge of schriftelijke overeenkomst communicatieapparatuur huurt van Comtero.
c. Onder overeenkomst of huurovereenkomst wordt verstaan de mondelinge of schriftelijke overeenkomst zoals die is gesloten tussen huurder en verhuurder inzake de huur van communicatieapparatuur, hierna te noemen apparatuur resp. “het gehuurde”.
d. Onder huurperiode wordt verstaan de periode vanaf het moment van ontvangst van de apparatuur door huurder tot het moment van de retourontvangst van de apparatuur door verhuurder.
e. De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten zijn met Comtero, inhoudende de verhuur of huur van communicatieapparatuur.

2. Kwaliteit
a. Alle in de overeenkomst genoemde producten dienen te werken conform de richtlijnen zoals deze opgesteld zijn door de fabrikant.
b. Indien de in artikel 2 sub a bedoelde richtlijnen niet voorhanden zijn zullen eventuele kwaliteitseisen door de huurder nader moeten worden gesteld in de overeenkomst.
 

3. Bezorging
a. De verhuurder dient zorg te dragen voor bezorging aan de huurder.
b. De huurder dient er zorg voor te dragen dat de bezorging door verhuurder ongehinderd plaats kan vinden.
c. De verhuurder is niet verplicht het in een overeenkomst gehuurde meer dan éénmaal aan te bieden aan de huurder.
d. De bezorging van in een overeenkomst gehuurde kan geschieden door derden.
e. De huurder betaald verhuurder de bezorgkosten.
f. De huurder dient verhuurder in staat te stellen het gehuurde op juiste wijze te kunnen laten bezorgen.
g. Indien de bezorging van de in een overeenkomst bedoelde producten schade oplevert voor de verhuurder, veroorzaakt door onjuiste gegevensverstrekking van de huurder, is de huurder aansprakelijk.

4. Levering
a. Huurder dient bij aanvang van de huurperiode de kwaliteit van het gehuurde te controleren.
b. Indien de kwaliteit van het gehuurde niet voldoet aan de gestelde voorwaarden zal verhuurder zorgen voor vervangende producten.

5. Borg en Legitimatie
a. Huurder dient bij aanvang van de huurperiode een borgsom te betalen aan de verhuurder.
b. De borgsom dient verhuurder na afloop van de huurperiode te restitueren aan de huurder indien huurder aan het gestelde in de huurovereenkomst heeft voldaan.
c. Huurder dient zich aan verhuurder te legitimeren middels een geldig document en een bankafschrift.
 

6. Gebruik en schade
a. De huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te houden en aldus na afloop van de huur weder op te leveren. Het gehuurde moet worden gebruikt overeenkomstig de bestemming en met inachtneming van eventueel door Comtero gegeven voorschriften.
b. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan het gehuurde wordt toegebracht al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt.
c. Indien tijdens de huurperiode schade aan het gehuurde ontstaat verbeurd huurder de borgsom aan de verhuurder en de schade wordt in rekening gebracht.
d. Indien tijdens de huurperiode het product onbruikbaar wordt gemaakt of verloren gaat, is huurder gehouden de nieuwwaarde van het product te vergoeden aan de verhuurder.


7. Kwaliteitsgarantie
a. Indien het gehuurde product tijdens de huurperiode door slijtage niet meer voldoet aan de gestelde eisen draagt verhuurder zorg voor vervanging, afhankelijk van de afstand.

8. Aansprakelijkheidsvrijwaring
a. Verhuurder is niet aansprakelijk voor het ontstaan van schade, op welke wijze ook, door het al dan niet functioneren van de gehuurde producten.

9. Terugbezorging
a. Huurder is verantwoordelijk voor het afleveren van de producten aan de verhuurder.
b. De verhuurder biedt de huurder de mogelijkheid de producten op te komen halen.
c. Tenzij anders afgesproken draagt de huurder de kosten voor terugbezorging van het gehuurde.
d. Huurder draagt er zorg voor dat de verhuurder, binnen de afgesproken tijd, na afloop van de huurperiode in staat wordt gesteld te beschikken over zijn producten.
e. Met het in artikel 1 bedoelde wordt gelijkgesteld het afgeven van het gehuurde aan een postbedrijf.
f. De verhuurder is verplicht het gehuurde gelijk na het in ontvangst nemen van het gehuurde te controleren op eventuele schades die opgelopen kunnen zijn tijdens de huurperiode.
g. De verhuurder is verplicht de borgsom, minus eventuele schadevergoedingen en minus de kosten voor de huur van de producten, binnen 24 uur uit te keren aan de huurder.

10. Factuur
a. Verhuurder zal huurder binnen 48 uur na afloop van de huurperiode een factuur ter beschikking stellen waarop vermeld staat wat huurder nog schuldig is aan verhuurder.
b. Indien huurder na verrekening met de borgsom en eventuele schadevergoedingen aan verhuurder nog een bedrag schuldig is, dient huurder dit bedrag binnen 14 dagen aan verhuurder te voldoen.
c. Indien huurder in gebreke blijft is verhuurder gehouden alle maatregelen te treffen tegen de huurder die hem goeddunken teneinde het verschuldigde bedrag van huurder te innen. De kosten van deze maatregelen komen voor rekening van de huurder.
 

11. Bij geschillen
a. Op alle door Comtero gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

.